Vedtekter

 

§1 Lagets navn er Nes Historielag. Lagets adresse er 3540 Nesbyen.
§2 Medlemmer i laget er alle som er innskrevet og har betalt de årspengene som årsmøtet har bestemt.
§3 Laget skal være medlem i Hallingdal Historielag. Lagets representant her skal velges blant medlemmene.
§4 Laget skal arbeide for: a) Innsamling av skriftlig og muntlig tradisjonsstoff med tilknytning til Nes. b) Registrering og vern av faste fornminner i Nes. c) Være støttespiller til Hallingdal museum avd. Nes og andre aktuelle institusjoner i bygda.
§5 Laget skal ha leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer + 2 revisorer. Disse blir valgt av årsmøtet. Funksjonstida for styremedlemmene er 2 år, men ordna slik at to styremedlemmer skal stå på valg hvert år. Lederen skal velges hvert år av årsmøtet. Resten av styret konstituerer seg sjøl (nestleder, sekretær, kasserer). Vararepresentantene velges for ett år om gangen.

Årsmøtet velger 3 medlemmer som valgkomité. Hvert medlem velges for 3 år, men ordna slik at den som har sittet lengst i komitéen, går ut etter sitt 3. år.

Årsmøtet velger programkomité som skal bestå av 3 medlemmer. Funksjonstid 2 år, men ordna slik at den som har sittet lengst, er på valg annet hvert år.

Årsmøtet velger aktivitetskomité som skal bestå av fra 5 til 7 medlemmer. Funksjonstid 2 år, men ordna slik at to medlemmer er på valg annet hvert år.

Hvis historielaget engasjerer et eksternt autorisert regnskapskontor til å føre regnskapet, kan årsmøte vedta at man ikke velger revisorer.

§6 Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er tilstede. Lederen kaller inn til styremøte. Også andre i styret kan be om at det blir kalt inn til styremøte.
§7 For hvert år skal det holdes årsmøte. Møtet skal holdes innen utgangen av mars det påfølgende år. Kunngjøring skal skje seinest 14 dager før årsmøtet med brev eller e-post til hvert enkelt medlem. På årsmøtet skal følgende punkter legges fram: Årsmelding, revidert regnskap, fastsetting av årspenger, evt. innkomne saker og valg.
§8 Laget er sjøleiende. Dvs.: ingen kan disponere over lagets eiendeler/formue. Ingen har dermed krav på å få del i overskudd eller skal hefte for ev. gjeld som laget måtte ha.
§9 Årsmøtet kan forandre disse vedtektene med 2/3 flertall av de frammøtte. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst halvparten av medlemmene forlanger det.

Revidert og vedtatt på årsmøtet 27. mars 2022

Share