Årsmelding 2013

Styret har i 2013 bestått av

Leder                          Leif Olav Klype
Nestleder                    Ole Solli
Kasserer                     Olav Brøto
Sekretær                     Asbjørn Lein
Styremedlem              Anne Ålien Berg
Varamedlemmer        Linda Øye og Astrid Hartz

Det har vært 4 styremøter og tre medlemsmøter hvor ett var temamøte. Det er behandlet 37 styresaker og orientert om 11 saker i medlemsmøtene. Lagsmøtene har hatt et gjennomsnittlig frammøte på 36. Ved årsskiftet 2013-2014 er det 230 medlemmer, en økning på 55 noe som tyder på aktiv medlemsverving. Året har vært uten de helt store hendelser, men et jevnt og godt arbeidsår. Noen prosjekter er avslutta, noen er videreført og noen nye er på gang. Bokprosjektene med klargjøring og utvelging av bilder er nok det som har vært mest tidkrevende.

På årsmøtet i februar møtte 35 medlemmer. Etter at årsmøtesakene var gjennomført og de formelle vedtak fatta, fikk vi et kåseri av Nils Halvard Bråten. Han fortalte om sine opplevelser i Peru påsken 2012 da han og noen venner bl.a. hadde besøkt Macchu Picchu – inkarikets forsvunne by. Et interessant og fengende kåseri med gode bilder og smektende musikk. Bråten ble også utfordret til å si noen ord om bankfusjonen som var på gang.

I april hadde vi temamøte hvor geitebonde, skribent og forlagseier Olav Randen fra Vats var foredragsholder. Emnet var den bureisinga med offentlig støtte som foregikk fra 1920-tallet og utover mot 1976. Denne bureisinga har vært et av de viktigste distriktspolitiske virkemidla i norsk historie. 19.000 bureisingsbruk ble etablert hvorav de fleste kom i 30-åra. Det var et tøft og arbeidsomt liv for bureiseren og hans familie, men ga samtidig muligheten til å skaffe seg sitt eget.

Medlemsmøtet i juni, sommermøtet, ble i år holdt på Hallingdal Museum. Vi hadde vært så heldige å få 90-årsjubilanten Osvald Medhus som foredragsholder.  Medhus som er en av de mest betydelige politikere vi har hatt i Hallingdal, hadde kalt sitt foredrag «Vårt kvite gull». Det handla om Oslo Lysverkers utbygging av vannkrafta i Hallingdal. Om konsesjonsbehandlinger, harde forhandlinger og spennende avstemminger som etter hvert førte fram til avtaler om konsesjonskraft og, ikke minst, andelskraft. De resultatene en oppnådde, fører fortsatt store summer tilbake til Hallingdal og er av overordentlig stor betydning for oss som bor her. Et svært interessant foredrag av en politisk strateg som har vært en pådriver for at «Vårt Kvite gull» også skulle komme Hallingdal og hallingene til gode.

Under medlemsmøtet i desember leste Rasmus Støyva en historie om «Fedrift fra Nordfjord til Kongsberg». Den fortalte om hvordan uvdølen Erik Fønstelien kom med i fedrifter på 1890-tallet. Det startet opp i Nordfjord og endte opp i Kongsberg. Han slo seg ned i Måløy og ble en fremgangsrik forretningsmann. Etter det fikk vi et foredrag av Finn Tore Lindahl med tittelen «Gamle Nes Kunst og Kultursenter».  Dette er et prosjekt under paraplyen Bolyst i Nes og har fått prosjektmidler til utredning og prosjektbeskrivelse. Intensjonen er å få fram nasjonalromantikkens betydning for malerkunsten i Nes på midten av 1800-tallet med hovedvekt på den perioden Hans Gudes far var sorenskriver i Hallingdal. Det vil være naturlig å legge et slikt senter i forbindelse med Sorenskrivergården. Spennende tanker!

Høstturen gikk også i år ut av bygda. Denne gangen til Torpo og Geilo. På Torpo ble vi møtt av Ingebjørg Tragethon som ga oss en fantastisk omvisning i Torpo Stavkyrkje.  Det er den eneste stavkirken som står igjen i Hallingdal, bygd 1150-1200 i Borgund-stil og viet til St. Margareta. Turen gikk videre til Geilo og en rask matbit på Ro Kro. Neste mål var Geilo kulturkirke hvor Sverre Sataøen tok imot og viste oss rundt i det flotte bygget. Et praktbygg hvor de kirkelige handlinger er de bærende elementer, men er i tillegg en møteplass og et sted for kunst og kultur. Etter en hyggelig avskjed på kirkebakken gikk turen tilbake til Nesbyen.

2013 har vært et normalår med stor aktivitet på enkelte områder og mindre på andre alt etter hvilke prosjekter som har vært prioritert. Det store prosjektet de siste åra, oppretting av bildearkiv for Hallingdal Museum har fortsatt og er nå oppe i 15.000 bilder. Tempoet med registrering er satt noe ned og det er lagt større vekt på kvalitetssikring. Samtidig har mye av fokuset vært retta mot bildebøkene. Nes i tekst og bilder er trykket opp og utgitt i ny utgave. Det er i tillegg lagt ned et stort arbeid med utvelging av bilder og klargjøring til den nye bildeboka som skal bli ferdig i 2014.

Prosjektet registrering av skogshusvære nærmer seg avslutning av den praktiske delen, men en skulle gjerne hatt flere opplysninger om det enkelte steds historie.

Under Linda Øyes kyndige hånd har vi nå fått en heimeside vi kan være stolte over. Den oppdateres så snart stoff er tilgjengelig.

Historielaget har i sommer hatt to omvisninger i Gamle Nes. Til sammen 92 tilhørere har fått en grundig gjennomgang av vår spennende historie gjennom Einar Hanseruds eminente framstilling. Begge dagene viste sommeren seg fra sin beste side i vakre historiske omgivelser.

Det er innkjøpt utstyr og igangsatt arbeid med digitalisering av gamle lyd- og filmopptak. Vi har fått låne kontorplass på næringstunet. Da dette er et samarbeidsprosjekt er digitaliseringsutstyret kjøpt sammen med Hallingdal Museum. Olsok hadde vi i samarbeid med museet filmframvisning i kulturhuset. Det ble vist et filmopptak gjort av Torvald Sundsdal under 50-årsfeiringen av Hallingdal Folkemuseum. Filmen var digitalisert for vår regning og etter som den var stum, ble den kommentert av Sigmund Øen under framvisninga. Det var fullt i kulturhuset den kvelden.

På Garnås har det vært et rolig år, men det er utført forberedelser til inngjerding av det forhistoriske åkerfeltet for å klargjøre det til beiting for å holde vegetasjonen nede. En forventer også at fylkeskommunen igangsetter prøvegraving for å etterprøve gradiometerkartleggingen i området Tandbergården/Garnåshaugen i løpet av 2014.

Medlemmer av laget har også i år vært svært aktive med å samle stoff til Dølaminne. Laget er også med i et nytt prosjekt for Nes – digitale turkart med lokalhistoriske opplysninger. Noen medlemmer har vært med på registrering og dokumentasjon av stolpehuset i Nistugu, hvor første etasje kan være veldig gammel, kanskje fra 13-14oo-tallet. Tre medlemmer av laget er oppnevnt av kommunen til arrangementskomite for markering av 200-årsjubileet 1814. Leder Leif Olav er med i nemnda for Regionrådets bokprosjekt «Historia om Hallingdal».

Med solid økonomi, god rekruttering og følelsen av å være en nyttig samfunnsaktør, kan Nes Historielag se framtida lyst i møte.

Share