Vedtekter

VEDTEKTER FOR NES HISTORIELAG

§1 Lagets navn er Nes Historielag. Lagets adresse er 3540 Nesbyen.
§2 Medlemmer i laget er alle som er innskrevet og har betalt de årspengene som årsmøtet har bestemt.
§3 Laget skal være medlem i Hallingdal Historielag. Lagets representant her skal velges blant medlemmene.
§4 Laget skal arbeide for: a) Innsamling av skriftlig og muntlig tradisjonsstoff med tilknytning til Nes. b) Registrering   og vern av faste fornminner i Nes. c) Være støttespiller til Hallingdal museum avd. Nes og andre aktuelle institusjoner i bygda.
§5 Laget skal ha leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer + 2 revisorer. Disse blir valgt av årsmøtet. Funksjonstida for styremedlemmene er 2 år, men ordna slik at to styremedlemmer skal stå på valg hvert år. Lederen skal velges hvert år av årsmøtet. Resten av styret konstituerer seg sjøl.(nestleder, sekretær, kasserer). Vararepresentantene   velges for ett år om gangen. Årsmøtet velger 3 medlemmer som valgkomite. Hvert medlem velges for 3 år, men ordnaslik at den som har sittet lengst i komiteen, går ut etter sitt 3. år. Årsmøtet velger programkomite som skal   bestå av 3 medlemmer. Funksjonstid 2 år, men ordna slik at den som har sittet lengst, er på valg annet hvert år. Årsmøtet velger aktivitetskomite som skal bestå av fra 5 til 7 medlemmer. Funksjonstid 2 år, men ordna slik at to   medlemmer er på valg annet hvert år.
§6 Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er tilstede. Lederen kaller inn til styremøte. Også andre i styret kan be om at   det blir kalt inn til styremøte.
§7 For hvert år skal det holdes årsmøte. Møtet skal   holdes innen midten av februar i det påfølgende år. Kunngjøring skal skje   seinest 14 dager før årsmøtet med brev eller e-post til hvert enkelt medlem.   På årsmøtet skal følgende punkter legges fram: Årsmelding, Revidert regnskap, Fastsetting av årspenger, evt. innkomne saker, Valg
§8 Laget er sjøleiende. Dvs.: ingen kan disponere over lagets eiendeler/formue. Ingen har dermed krav på å få del i overskudd   eller skal hefte for ev. gjeld som laget måtte ha.
§9 Årsmøtet kan forandre disse vedtektene med 2/3 flertall av de frammøtte. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når   styret eller minst halvparten av medlemmene forlanger

Revidert og vedtatt på årsmøtet 10. februar – 2008